HNWI


ZNACZENIE: Określenie osoby o dużych zasobach finansowych.


UŻYCIE: HNWI to angielski akronim określający osoby, najczęściej w slangu bankowym, których aktywa płynne przekraczają 1 mln dol. Bankowcy używają też określeń sub-HNWI, dla określenia osób aspirujących do tej grupy oraz ultra-HNWI, dla tych, których majątek przekracza 30 mln dol.


PRZYKŁAD: Był na dobrej drodze, by wejść do grupy HNWI, jednak jego nietrafione inwestycje na azjatyckich giełdach zrobiły z niego niemalże bankruta.


ETYMOLOGIA: ang. High-net-worth-individual – dosł. osoba o dużej wartości netto .

Reklama

BENJI


ZNACZENIE: Wym. [bendżi]; potocznie studolarówka.


SZERZEJ: Benji to określenie banknotu studolarowego, w liczbie mnogiej dopuszczalne są dwie formy: benjies oraz benjis. Po polsku można z nich zrobić bendżisy lub beńki.


PRZYKŁAD: Nie mam drobnych, a przecież nie zapłacę za puszkę coli benjim, bo pomyślą, że bank obrabowałam.


ETYMOLOGIA: ang. benji – zdrobnienie od umieszczonego na studolarówkach wizerunku Benjamina Franklina.

CROWDSOURCING VS. CROWDFUNDING


POPRAWNIE: Crowdsourcing to proces, w ramach którego organizacja, np. firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit, przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi, np. poprzez wyspecjalizowany portal. Często chodzi o pozyskanie nowych pomysłów np. na kampanie marketingowe. Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu udział w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Osoby, których pomysły się spodobają są wynagradzane. Crowdfunding to z kolei forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na rozwój crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie.


BŁĘDNIE: Stosowanie wyrazów wymiennie lub na odwrót.


DLACZEGO TAK?: Oba wyrazy pochodzą od angielskiego crowd – tłum oraz odpowiednio sourcing – czerpanie ze źródeł i funding – finansowanie.

HENRY


ZNACZENIE: Akronim oznaczający osobę dobrze zarabiającą, ale jeszcze nie bogatą. W wersji spolszczonej można tę grupę nazywać Henrykami (autorska koncepcja Słowa dnia).


UŻYCIE: Określenie HENRY, czyli high earner, not rich yet zostało po raz pierwszy użyte w magazynie Fortune w 2003 roku. Określa osoby, które nie są prezesami banków, czy zarządzającymi funduszami hedgingowymi (o zarobkach liczonych w milionach), lecz profesjonalistów (lekarzy, prawników, ekonomistów), których roczne przychody kształtują się w amerykańskich realiach na poziomie sześciocyfrowych liczb.


PRZYKŁAD: Mając rosnące potrzeby postanowiła, że kandydata na męża musi poszukać wśród HENRYs (Henryków). A później żyć według modelu DINK.


ETYMOLOGIA: ang. HENRY – znaczenie jak wyżej.

TYNF


ZNACZENIE: Dawna srebrno-miedziana polska moneta; słowo popularne z uwagi na występowanie w powiedzeniu (patrz przykład).


UŻYCIE: Tynf był w obiegu od połowy XVII w. do połowy XVIII w. Deklarowany nominał monety wynosił 30 groszy, jednak srebro użyte do jej produkcji miało wartość nie większą niż 10-15 groszy. Spowodowane to było trudnościami skarbu królewskiego po potopie szwedzkim. Tynfy były bite w ogromnych ilościach, bardzo niedbale, częste z błędami w napisach. Można spotkać także nazwę tymf.


PRZYKŁAD: „Dobry żart tynfa wart”, to powiedzenie, które oznacza udany żart, trafne powiedzenie, inteligentny dowcip.


ETYMOLOGIA: Od nazwiska Andrzeja Tymfa, dzierżawcy mennic koronnych.

ZADATEK VS. ZALICZKA


POPRAWNIE: Zadatek służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Zadatkiem może być określona kwota lub rzecz. Najczęściej stosowany jest w umowach przedwstępnych, np. sprzedaży nieruchomości. Zadatek chroni pokrzywdzonego kontrahenta przed niewywiązaniem się drugiej strony z kontraktu – jeśli wykonawca ze swojej winy zerwie umowę, przeciwna strona ma prawo domagać się zwrotu dwukrotności kwoty wpłaconego zadatku. W przypadku odwrotnej sytuacji, zadatek otrzymuje strona, która go pobrała. Zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku, zaliczka jest natomiast zwracana, bez dodatkowych konsekwencji. Zadatek staje się nim tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie – bez takiego określenia będzie to zaliczka.


BŁĘDNIE: Zgodzenie się na zapis o zadatku, gdy po zerwaniu umowy mamy nadzieję na odzyskanie pieniędzy.


DLACZEGO TAK?: Oba terminy są określone przez przepisy kodeksu cywilnego.

DOTACJA VS. DONACJA


POPRAWNIE: Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo organizacjom dla poparcia ich działalności. Ma charakter uznaniowy. Donacja z kolei jest pojęciem szerszym, ponieważ oznacza pieniądze lub mienie przekazane dobrowolnie przez donatora osobie lub instytucji. Może też oznaczać dobra ziemskie nadane przez monarchę jako forma nagrody i uposażenia wyższych urzędników państwowych lub wysokich rangą wojskowych.


BŁĘDNIE: Każda dotacja jest donacją, ale nie każda donacja – dotacją.


DLACZEGO TAK?: Dotacja pochodzi od łacińskiego dotare, czyli dać posag, obdarzyć. Donacja ma korzenie również w łacinie, donare oznaczało obdarzać.

WARRANT


ZNACZENIE: Dokument często dołączony do akcji lub obligacji.


UŻYCIE: Warrant daje posiadaczowi akcji lub obligacji, do których jest dołączony ograniczone lub nieustające prawo kupna papierów wartościowych lub innych aktywów po ustalonej cenie. Może też dawać prawo do subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta.


PRZYKŁAD: Żeby zwiększyć atrakcyjność debiutu giełdowego spółki inwestorom zaoferowane zostały warranty.


ETYMOLOGIA: ang. warrant – znaczenie jak wyżej.

DYSKONTOWAĆ


ZNACZENIE: Wykorzystywać jakiś fakt lub jakieś okoliczności dla siebie pomyślne.


UŻYCIE: Dyskonto w znaczeniu finansowym to różnica pomiędzy wysokością zobowiązania płatnego w przyszłości i ceną, po jakiej wierzyciel odstępuje je przed terminem spłaty. Różnica ta stanowi kwotę odsetek przypadającą następnemu wierzycielowi za okres od chwili nabycia do momentu spłaty zobowiązania. Podstawą obliczenia dyskonta jest istniejąca w danym kraju stopa dyskontowa. Dyskontować to inaczej realizować weksel lub inne papiery wartościowe przed terminem ich płatności, z odliczeniem dyskonta.


PRZYKŁAD: Aby obliczyć dyskonto finansowe należy posłużyć się następującym wzorem: D=F-P; D/F=r; gdzie D – dyskonto, F – wartość przyszła kapitału, P – wartość początkowa kapitału, r – stopa dyskontowa.


ETYMOLOGIA: łac. discomputus – potrącenie przy wypłacie przed terminem.

RENMINBI


ZNACZENIE: Oficjalna nazwa waluty chińskiej.


UŻYCIE: Yuan, potoczne określenie chińskiej waluty, oznacza po protu ‚pieniądz’ lub ‚okrągły’. Jeden yuan dzieli się na 10 jiao, a jeden jiao – na 10 fenów. Międzynarodowy skrót waluty to CNY lub RNB, a znak ¥. Renminbi ma się do juana tak, jak funt szterling (oficjalna nazwa waluty) do funta (sposób wyrażania cen).


PRZYKŁAD: Za jednego renminbi trzeba obecnie zapłacić około 55 gr.


ETYMOLOGIA: chin. 人民币 – znaczenie jak wyżej.